donate

ทีมช่างปฏิบัติงาน

ทีมช่างระดับมืออาชีพประสบการณ์กว่า 20 ปี

บริการรับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า, ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมโรงงาน, ซ่อมมอเตอร์โรงงานขนาดเล็ก, ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าโรงงานขนาดใหญ่, Overhaul, Rewind, รับตรวจเช็คมอเตอร์ถึงโรงงาน, รับซ่อม พันขดลวด AC, รับซ่อม พันขดลวด Dc, รับซ่อม Generator, ซ่อม Pump, มอเตอร์ปั้ม, ตรวจเช็คมอเตอร์